(c) Newseria

Akcja wezwań skłoniła już 3 tys firm do podpisania umowy o prowadzenie PPK. Będzie ich przybywać

Newseria  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

Przy wdrażaniu kolejnych etapów systemu PPK do programu przystąpiło niespełna 30 proc. pracowników. To zdecydowanie mniej, niż przewidywały założenia rządu, liczba ta jednak stale rośnie. W 2023 roku pracujący na etacie ponownie będą zapisywani do PPK z automatu, co powinno podbić liczbę uczestników PPK. Jednocześnie PFR prowadzi akcję pytania firm, które nie przyłączyły się do programu, o przyczyny tego stanu rzeczy. Już po dwóch tygodniach odnotowano niemal 3 tys. nowych umów z towarzystwami prowadzącymi PPK.

Zespół ekspertów przygotował 10 najbardziej obiecujących leków w terapii COVID-19

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Przyczepka samochodowa dwuosiowa Neptun N7-263 2 rt z plandeką na kategorię b prawa jazdy

- PPK to przede wszystkim narzędzie motywacyjne dla pracowników. Obecnie każdy świadomy pracownik zdaje sobie sprawę z tego, że z państwowego systemu emerytalnego, z ZUS-u raczej nie będzie mógł mieć takich zastrzyków finansowych na starość, by utrzymać obecną jakość życia, dlatego musi oszczędzać poza systemem zusowskim - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Patryk Borkowski, kierownik komórki Rozwoju i Zarządzania Produktami Generali Investments TFI. - Pracodawca może zdecydować, że będzie odprowadzał dodatkowe 2,5 proc. oprócz obligatoryjnych składek i wtedy taka możliwość rzeczywiście może działać motywująco dla pracownika, czyli mamy narzędzie zwiększające lojalność wśród pracowników. Jest też korzyść wymierna, finansowa dla pracodawcy, ponieważ składki odprowadzane na konto pracownika w PPK zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu, w związku z tym pracodawca nie musi od tych środków opłacać składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Gdy w połowie 2021 roku zakończono wdrażanie pracowniczych planów kapitałowych, okazało się, że z tej możliwości oszczędzania na dodatkową emeryturę skorzystało jedynie 28,8 proc. uprawnionych do tego zatrudnionych, czyli nieco ponad 2,3 mln osób z ponad 8 mln. Najlepiej pod tym względem wypadły duże firmy (41 proc.), zatrudniające powyżej 250 osób. W pozostałych grupach chęć udziału w PPK wyraził co piąty pracownik.

Co więcej, choć umowy o prowadzenie PPK podpisały firmy będące miejscem pracy dwóch trzecich zatrudnionych, to aż 680 tys. firm (czyli ponad dwie trzecie) umów takich nie zawarło.

Według Patryka Borkowskiego raczej nie jest to działanie intencjonalne ze strony firm, ponieważ niespełnienie obowiązków ustawowych jest obwarowane wysoką karą 1,5 proc. rocznego budżetu płac, natomiast ostatecznie liczba firm, które przystąpią do programu, wzrośnie. Obowiązek nie obejmuje mikrofirm (1-9 osób), w których wszyscy pracownicy złożyli deklarację rezygnacji z PPK, oraz tych podmiotów, które wprowadziły wcześniej pracownicze programy emerytalne. Od 18 listopada PFR wysyła wezwania do tych przedsiębiorców, którzy podlegali obowiązkowi, a nie podpisali umów z TFI, PTE lub ubezpieczycielem, bo to te podmioty są uprawnione do prowadzenia rachunków w ramach programu PPK. Firmy są proszone o wyjaśnienie, dlaczego nie wdrożyły PPK, i w 95 proc. są to rzeczywiście mikrofilmy. Z kolei w ciągu dwóch tygodni zawarto 3 tys. dodatkowych umów.

- Głównym powodem może być nieufność w stosunku do systemu emerytalnego wśród pracowników, mówimy tutaj o pokłosiu wcześniejszego demontażu OFE. Pracownicy nie wiedzą, co ich czeka, a jakiekolwiek ryzyko związane z naszymi środkami zawsze działa trochę jak płachta na byka - wyjaśnia Patryk Borkowski. - Natomiast oczywiście były prowadzone działania, które miały trochę złagodzić ten efekt nieufności, było to m.in. umieszczenie w ustawie na sztywno zapisu, że te środki są prywatne, należą do każdego z oszczędzających i w każdym momencie można je wypłacić. Z drugiej strony należy patrzeć na doświadczenia innych państw, które kilka-kilkanaście lat temu wdrożyły podobne rozwiązania jak PPK i tam też na początku partycypacja nie była zbyt wysoka.

Z biegiem lat jednak pracujący przekonywali się do oszczędzania na emeryturę i udział uczestników rósł. Takie zjawisko widać też w Polsce. Obecnie wskaźnik partycypacji przekroczył 30 proc., a w dużych firmach nawet 44 proc., zaś wartość aktywów netto wzrosła do 7,2 mld zł (w czerwcu były to 4 mld zł). Jest to stan na 30 listopada 2021 roku. W 2023 roku nastąpi ponowny automatyczny zapis do PPK i wtedy partycypacja powinna wzrosnąć, zwłaszcza że oszczędzanie w PPK się opłaca.

Jak wylicza PFR, zarabiający 5300 zł brutto uczestnik PPK zyskał w ciągu dwóch lat od 100 proc. do 130 proc. wpłaconej kwoty, uwzględniając opłatę powitalną i dopłaty państwa. Do tej pory dopłaty z budżetu wyniosły 506 mln zł, zysk wypracowany przez fundusze sięgnął 395 mln zło, a opłata powitalna to ponad 250 mln zł.

 - Oprócz tego pracownicy otrzymali wiele narzędzi obsługowych PPK, np. każdy pracownik w razie poważnego zachorowania może bezzwrotnie wypłacić 25 proc. zgromadzonych środków. Dodatkowo, co prawda to już jest zwrotne, ale może też wypłacić bez konsekwencji podatkowych nawet 100 proc. swoich środków na wkład własny. Trzeba pamiętać, że środki zgromadzone w PPK są dziedziczone, można wskazać osoby uposażone, uprawnione do wypłaty w ramach naszej śmierci - podkreśla ekspert.

 

 

Generali Investments TFI SA działa na podstawie decyzji KNF z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-195 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo zostało wpisane do ewidencji instytucji, które mogą oferować Pracownicze Plany Kapitałowe.

Materiał ma charakter informacyjno-reklamowy.

W materiale użyto informacji z następujących źródeł: PFR, PFR Portal PPK.

Należy pamiętać, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem i nie ma gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych, a nawet istnieje możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Dodatkowo przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa mogą być pobierane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Maksymalna wysokość wynagrodzenia stałego lub zmiennego za zarządzanie subfunduszem wskazana jest w prospekcie informacyjnym, z którym należy się zapoznać przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Zawiera on szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabeli opłat manipulacyjnych oraz informacji podatkowych. Decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z prospektem informacyjnym, Kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz Informacjami dla klienta AFI, dostępnymi na stronie: www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim. 

 SZUKAJ WIADOMOŚCI BIZNES FINANSE PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE PARTYCYPACJA W PPK ZACHĘTY DO PPK WEZWANIA FIRM PRZEZ PFR POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘ KALKULATOR VAT ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂TRANSKRYPCJA WYPOWIEDZI

Imię i nazwisko: Patryk Borkowski
Stanowisko: manager ds. rozwoju produktu
Firma: Generali Investments TFI

Treść wypowiedzi:

W ostatnim czasie PFR wysłał w dużej skali wezwania do zawarcia umów o zarządzanie PPK, dlaczego tak się stało? Powodów może być wiele, natomiast należy zacząć od tego, czy wszyscy pracodawcy byli zobowiązani do zawarcia tych umów, ponieważ zgodnie z ustawą niektóre podmioty są zwolnione z tego obowiązku. O zwolnieniu mówimy wtedy, jeżeli dany przedsiębiorca prowadzi już dla swoich pracowników PPE na odpowiednich warunkach, o zwolnieniu mówimy też w przypadku mikroprzedsiębiorców, u których wszyscy pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w planie, wtedy rzeczywiście takie podmioty nie mają obowiązku, natomiast muszą się wytłumaczyć, dlaczego nie zawarły umowy o zarządzanie. Natomiast jakie mogą być inne powody? Raczej uważam, że powodem nie jest to, że jest to takie działanie z premedytacją, ponieważ brak spełnienia obowiązków ustawowych jest obwarowane wysoką karą, jest to 1,5 proc. budżetu płac rocznego, tak że uważam że raczej nie jest to takie działanie z premedytacją. Natomiast uważam, że po otrzymaniu tych wezwań będziemy mieli do czynienia z duża skalą zawieranych umów o zarządzanie, tak że ostatecznie raczej zgodnie z założeniami ustawy, każdy podmiot, który powinien, jest zobligowany do zawarcia takiej umowy, taką umowę zawrze.

N: A jakie są korzyści z PPK dla pracodawców?

Jeśli chodzi o korzyści, jakie mają pracodawcy z prowadzenia PPK, przede wszystkim należałoby je rozdzielić na dwa rodzaje. Są to korzyści miękkie, wśród nich przede wszystkim PPK to jest wspaniałe narzędzie motywacyjne dla pracowników. Obecnie każdy świadomy pracownik zdaje sobie sprawę z tego, że z państwowego systemu emerytalnego, z ZUS-u raczej nie będzie mógł mieć takich zastrzyków finansowych w przyszłości na starość, żeby rzeczywiście mógł utrzymać swoją jakość życia, dlatego musi szukać gdzieś jakiegoś oszczędzania poza systemem zusowskim. Tutaj PPK przychodzi właśnie z pomocną dłonią, ponieważ pracodawca może zdecydować, że będzie odprowadzał dodatkowe 2,5 proc. oprócz tych obligatoryjnych składek i wtedy taka możliwość rzeczywiście może działać motywująco dla pracownika, który po prostu może się związać z firmą. Czyli tutaj mamy takie właśnie narzędzie zwiększające lojalność wśród pracowników. Jest też korzyść wymierna, finansowa, ponieważ składki odprowadzane na konto pracownika w PPK zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu, w związku z tym pracodawca nie musi od tych środków opłacać składek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

N: A jak wygląda zainteresowanie PPK wśród pracowników i co na nie wpływa?

Nie ma co ukrywać, że obiecywaliśmy sobie bardzo dużo po tej reformie, obiecywał sobie dużo po tej reformie także PFR, jednocześnie wydaje się, że nie do końca oczekiwania zostały spełnione, bo rzeczywiście założone wskaźniki, np. partycypacji były o wiele wyższe. Obecnie mamy ten wskaźnik poniżej 40 proc., więc tutaj rzeczywiście mówimy o tym, że z punktu widzenia przystępowania do PPK nie spełniły się oczekiwania. Dlaczego tak się stało? Głównym powodem może być nieufność do systemu emerytalnego wśród pracowników. Należy sobie przypomnieć, jak wyglądały prace w ostatnich nastu latach nad reformą emerytalną, mówimy tutaj o demontażu m.in. OFE i cały czas praktycznie toczyły się rozmowy jak powinien ten system emerytalny wyglądać. W związku z tym pracownicy nie wiedzą co ich czeka, nie wiedzą co czeka ich środki, a jednak jakiekolwiek ryzyko związane z naszymi środkami zawsze działa trochę jak płachta na byka. Natomiast oczywiście były prowadzone działania, które miały trochę złagodzić ten efekt nieufności, było to m.in. zapisanie w ustawie na sztywno zapisu, że te środki są prywatne, należą do każdego z oszczędzających i w każdym momencie można je wypłacić, taki mechanizm też w ustawie został przewidziany. Mimo wszystko partycypacja nie była zadowalająca. Z drugiej strony należy patrzeć na doświadczenia innych państw, które kilka, kilkanaście lat temu wdrożyły podobne rozwiązania jak PPK i tam też na początku partycypacja nie była zbyt wysoka, także można było mówić o pewnym rozczarowaniu. Natomiast w kolejnych latach dzięki zapisowi, który jest też u nas obecny, to jest autozapis ponowny do PPK, najbliższy będzie miał dla niektórych uczestników miejsce w 2023 roku, daje to drugą szansę do zdecydowania, czy dany pracownik rzeczywiście nie chce uczestniczyć w PPK, czy może jednak tym razem zdecyduje się dołączyć. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ wtedy już pracownik będzie mógł w pewnym stopniu podjąć decyzję w oparciu o doświadczenia, będzie widział jak PPK funkcjonowało, jakie stopy zwrotu przynosiło, będzie znał podstawowe narzędzia związane z obsługą PPK, będzie widział jakie dyspozycje może składać i gdzie i rzeczywiście będzie widział, czy te środki pracują i ma je do dyspozycji. To nie jest tak, że one są gdzieś zamknięte, jest to zapis księgowy, a tych środków właściwie nie ma. Tak że spodziewam się, że właśnie po tym jak zaczną się te zapisy ponowne, automatyczne, ta partycypacja będzie o wiele wyższa. Jednak korzyści związane z tym, że ktoś jest w PPK są bardzo duże i myślę, że to będzie przemawiało na korzyść coraz większej popularności PPK w Polsce.

N: Czy PPK opłaca się pracownikowi?

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa pracowników w PPK, czy to rzeczywiście się opłaca? Możemy tutaj przeanalizować to w dwóch horyzontach czasowych, to co widzieliśmy od uruchomienia PPK oraz co będzie w przyszłości. To, co widzimy dotychczas, należy jasno powiedzieć, że PPK się opłacało. Uczestnicy, którzy przystąpili przy wdrażaniu samej reformy emerytalnej, oni mogli spotkać się z ogromnymi wzrostami funduszy zdefiniowanej daty, czyli de facto PPK zarobiło dla nich bardzo dużo środków, dokładnie instytucje zarządzające poszczególnymi planami. Mówimy tutaj o średnich stopach zwrotu dla tych najbardziej bezpiecznych funduszy o najkrótszej zdefiniowanej dacie ponad 10 proc., w przypadku funduszy tych skierowanych do młodszych uczestników to było ponad 35 proc., więc mówimy tutaj naprawdę o solidnych wzrostach uśrednionych dla oszczędzających. To jest z pominięciem dopłat państwa, bo jak byśmy wliczyli do tego jeszcze roczną dopłatę w wysokości 240 zł lub też tę dopłatę powitalną w wysokości 250 zł, wtedy rzeczywiście okazuje się, że w ujęciu procentowym te wzrosty naszych składek naprawdę były bardzo solidne. Tak że w krótkim terminie, jaki teraz obserwujemy, rzeczywiście PPK się opłacało. Czy opłaca się w długim horyzoncie? Ja zdecydowanie muszę powiedzieć, że tak, ponieważ oszczędzanie na emeryturę zawsze powinno się wiązać z długim horyzontem inwestycyjnym. Jeżeli pomyślimy o tym, że to co oszczędza młody człowiek na początku swojej kariery zawodowej, każda złotówka zostanie zwielokrotniona w przyszłości, to rzeczywiście powinniśmy systematycznie zacząć jak najwcześniej oszczędzać na emeryturę, a ten system PPK tak zakłada, bo on obejmuje także nowych pracowników, młodych pracowników, którzy ukończyli 18 lat. Tak że najważniejsze warunki są spełnione, jest systematyczność i jest długi czas trwania, czyli z tego punktu widzenia jestem przekonany, że jeżeli ktoś będzie w tym systemie, rzeczywiście będzie mu się to opłacało. Natomiast warto zwrócić uwagę jeszcze na takie dodatkowe narzędzia towarzyszące PPK, ponieważ oprócz tego co powiedziałem, czyli stopy zwrotu i tej systematyczności, pracownicy mają udostępnionych wiele narzędzi obsługowych PPK. Mówimy tutaj np. o tym, że każdy pracownik w razie poważnego zachorowania może bezzwrotnie wypłacić 25 proc. zgromadzonych środków. Dodatkowo, co prawda to już jest zwrotne, ale może też wypłacić bez konsekwencji podatkowych nawet 100 proc. swoich środków na wkład własny. To oczywiście będzie musiał dalej w przyszłości zwrócić, natomiast przy zakupie mieszkania rzeczywiście może się tym pożytkować. Dodatkowo trzeba pamiętać, że środki zgromadzone w PPK są dziedziczone, dodatkowo można wskazać osoby uposażone, uprawnione do wypłaty w ramach naszej śmierci, czy też bardzo przydatne narzędzie, o którym już wcześniej wspominałem, to są nasze środki, możemy złożyć dyspozycję zwrotu naszych środków. Co prawda wtedy należy pamiętać o konsekwencjach finansowych, że rzeczywiście będzie podatek Belki, zostanie nam zabrana dopłata państwa a od składek pracodawcy zostanie pobrane 30 proc. jako ta tarcza, która była wcześniej zastosowana, czyli brak składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast poza tym to są nasze środki, więc dostaniemy je do ręki. Tak że biorąc pod uwagę zarówno aspekty cyklu życia, stóp zwrotu, aspekty finansowe, ale także to, jakie narzędzia są możliwe do wdrożenia już w trakcie życia PPK, czyli te takie zlecenia i dyspozycje, które możemy składać, uważam że rzeczywiście PPK naprawdę dla pracowników się opłaca. I co więcej, biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, biorąc pod uwagę tendencje co do coraz niższej stopy zastąpienia, czyli to jest ile procent naszego wynagrodzenia będzie stanowiła nasza emerytura przyszła, a te wskaźniki są coraz gorsze i rzeczywiście będziemy musieli zatroszczyć się o naszą przyszłość, uważam że każdy powinien rozważyć i przystąpić do PPK.★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

4218 polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Duo Acrylgel 7 G polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Duo Acrylgel polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Ręcznie Malowane polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Wzorniki polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••