(c) Newseria

Potencjał rozwoju gospodarczego Polski będzie spadać. Winny brak inwestycji w sektorach powiązanych z nowymi technologiami

Newseria  •  24.01.2022 • @Facebook@Twitter@Linkedin@Pinterest@WhatsApp

W ostatnich 30 latach Polska wykonała ogromny skok rozwojowy. Wzrost gospodarczy w tym czasie był przede wszystkim efektem zwiększania zasobu kapitału i wydajności produkcji, które są bezpośrednio powiązane z inwestycjami ? wskazują w nowym raporcie analitycy CASE. Eksperci podkreślają jednak, że od 2015 roku stopa inwestycji sukcesywnie spada ? w latach 2019 i 2020 była już o prawie 1/3 niższa niż w krajach sąsiednich. Przyczyną tego spadku jest głównie obniżenie inwestycji prywatnych. Na dodatek w Polsce inwestycje są niskie w sektorach takich jak informacja i komunikacja, gdzie szybki postęp techniczny wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych. To będzie powodować, że w przyszłości potencjał rozwoju gospodarczego Polski się obniży.

PKO BP i KUKE oferują firmom zabezpieczenie do 80 proc. kredytu na inwestycje krajowe generujące eksport

Przyczepa samochodowa Neptun N7-263 rtr z burtami 40 cm oraz resorem i amortyzatorem

Proponowane ugody z bankami znajdują akceptację niewielu frankowiczów

? Inwestycje są czynnikiem, który tworzy kapitał. Dzięki nim możemy odtworzyć kapitał, który wykorzystaliśmy w poprzednich latach, lub tworzyć nowy, dzięki któremu w kolejnych latach będziemy mogli produkować więcej. W naszym raporcie pokazujemy, że to właśnie wzrost kapitału był czynnikiem, który dał ponad połowę wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich 30 latach transformacji, przy niewielkim udziale zmian w zasobie pracy, ale i przy bardzo dużym znaczeniu wzrostu produktywności. Spodziewamy się, że te czynniki ? w szczególności właśnie wzrost produktywności ?? będą też równie ważne w przyszłości ? mówi dr hab. Jan Hagemejer, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes CASE ? Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.Polska w ostatnich 30 latach wykonała ogromny skok rozwojowy, znacznie zmniejszając dystans gospodarczy do krajów Europy Zachodniej. Jeszcze w 1990 roku PKB per capita w naszym kraju wynosił ok. 35 proc. tego wskaźnika dla krajów UE-14. Z kolei w 2010 roku PKB wynosił już 71,8 proc. przeciętnego w UE-14 oraz 77 proc. w UE-27. Ten wzrost był m.in. efektem przyjęcia modelu gospodarczego, który polegał na liberalizacji, demonopolizacji, prywatyzacji i deregulacji gospodarki, a także znaczącego otwarcia na handel międzynarodowy, przepływy kapitału, siły roboczej i usług ? wskazują analitycy CASE w nowym raporcie Inwestycje i ich determinanty a wzrost gospodarczy Polski w długim okresie. Eksperci podkreślają w nim, że polski wzrost gospodarczy w ostatnich 30 latach był przede wszystkim efektem zwiększania zasobu kapitału i wydajności produkcji. Oba te czynniki są zaś bezpośrednio powiązane z inwestycjami.

? Miernikiem działalności inwestycyjnej jest tzw. stopa inwestycji, czyli stosunek inwestycji do naszego PKB. W Polsce od początku lat 90. ta stopa była na poziomie niższym niż u naszych sąsiadów i zbliżonym do średniej w Unii Europejskiej. Natomiast w ostatnich latach znacząco się obniżyła ? mówi dr Jan Hagemejer.Jak podkreśla, inwestycje zwiększają efektywność produkcji poprzez unowocześnianie istniejącego kapitału lub wdrożenie nowych technologii. Tymczasem w Polsce w latach 1995?2020 stopa inwestycji wynosiła od 17 proc. do 24 proc. i była niższa niż w przypadku pozostałych państw regionu ? Czech, Słowacji i Węgier. Od 2015 roku natomiast zaczęła na dodatek systematycznie spadać. W latach 2019 i 2020 była już o prawie 1/3 niższa niż w tych trzech sąsiednich krajach i o 1/5 niższa niż w całej UE. Według analityków CASE przyczyną tego spadku jest głównie obniżenie inwestycji prywatnych, bo publiczne pozostają na względnie stabilnym poziomie.? W porównaniu do naszych sąsiadów w Polsce inna jest również struktura inwestycji. Po pierwsze, większy udział mają w nich inwestycje publiczne. Na dodatek więcej inwestujemy w infrastrukturę i budynki, czyli tzw. beton, a mniej w różnego rodzaju wartości niematerialne i prawne, czyli np. w oprogramowanie, patenty, prawa do własności intelektualnej. Dlatego można powiedzieć, że struktura inwestycji w Polsce jest mniej efektywna we wpływaniu na produktywność ? mówi wiceprezes CASE.Jak wynika z raportu CASE, w Polsce inwestycje w budynki i infrastrukturę na przestrzeni ostatnich dekad stanowiły łącznie 70 proc. całości inwestycji. Dla porównania średnia w UE to 43 proc. Niski był natomiast poziom inwestycji w sprzęt telekomunikacyjny i informatyczny oraz wartości niematerialne (np. patenty, prawa własności i oprogramowanie komputerowe). To zaś może powodować, że w przyszłości potencjał rozwoju gospodarczego Polski będzie się obniżać.? Powinniśmy więcej inwestować w rzeczy, które są związane z działalnością innowacyjną, w nowoczesne technologie ? podkreśla dr Jan Hagemejer. ? Potrzebujemy też więcej inwestycji prywatnych, ponieważ one z reguły są bardziej efektywne. Natomiast inwestycje publiczne powinny być ukierunkowane na najważniejsze luki w polskiej gospodarce, które odróżniają nas od bardziej rozwiniętych gospodarek, czyli przede wszystkim kwestie związane z cyfryzacją i zieloną transformacją. Rozwiązania rynkowe nie do końca są w stanie te luki wypełnić, w związku z czym pomoc państwa jest wyraźnie potrzebna. I tutaj znaczną rolę będzie pełnić m.in. pomoc unijna w ramach Krajowego Planu Odbudowy.CASE wskazuje, że w Polsce konieczna jest również poprawa klimatu inwestycyjnego, na który wpływa m.in. przewidywalna, transparentna polityka gospodarcza i podatkowa.

BIZNES FINANSE INWESTYCJE WZROST GOSPODARCZY CASE INWESTYCJE PRYWATNE GOSPODARKA NOWE TECHNOLOGIE ★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂TRANSKRYPCJA WYPOWIEDZI

Imię i nazwisko: dr hab. Jan Hagemejer
Stanowisko: profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprezes CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Firma:

Treść wypowiedzi:

N: W jaki sposób inwestycje wpływają na wzrost gospodarczy?

W takim najprostszym ujęciu, które odnosi się do tego, co piszą normalne podręczniki do ekonomii, wzrost gospodarczy jest od strony jego tworzenia ciągniony od strony czynników produkcji, czyli od kapitału i pracy i ewentualnie jakichś innych czynników produkcji plus ich produktywności. I jeśli mówimy o inwestycjach, to inwestycje są tak naprawdę tym czynnikiem, który tworzy nam kapitał. Dzięki inwestycjom możemy odtworzyć kapitał, który zużywa się w poprzednich latach lub też tworzyć nowy kapitał, który będzie powodował, że możemy produkować w każdym roku więcej. I oczywiście ten nowy kapitał może być bardziej produktywny, może być ulepszony w stosunku do tego, którego używaliśmy wcześniej, w związku z tym same inwestycje, jeżeli są efektywne, to będą też zwiększały produktywność. I w naszym raporcie CASE pokazujemy, że ten kapitał czy ten wzrost kapitału był czynnikiem, który tworzył ponad połowę wzrostu gospodarczego Polski w 30 latach transformacji i oczywiście później aż do dzisiaj, przy niewielkim udziale zmian w zasobie pracy, ale przy również bardzo dużym znaczeniu wzrostu produktywności. I spodziewamy się, że te czynniki, w szczególności wzrost produktywności, będzie również ważnym czynnikiem dla wzrostu w przyszłości.

N: A jak wypadamy na tle naszych sąsiadów pod tym względem?

Takim miernikiem, którego się normalnie używa w mierzeniu działalności inwestycyjnej jest tzw. stopa inwestycji, czyli stosunek inwestycji do naszego PKB, czyli produktu krajowego brutto. I ta stopa PKB w Polsce historycznie była, od kiedy możemy to sprawdzić, czyli właśnie początku lat 90. na poziomie niższym niż u naszych sąsiadów i zbliżonym do średniej w Unii Europejskiej. Natomiast w ostatnich latach ona się znacząco obniżyła i np. w przypadku porównania do naszych sąsiadów, to ta stopa inwestycji jest wyraźnie niższa, mniej więcej od 2015 roku i od tego 2015 roku spadała. Porównując do naszych sąsiadów, również ta struktura inwestycji jest wyraźnie inna i pod tym względem możemy tutaj wskazać dwa wyraźne czynniki, które odróżniają Polskę od naszych sąsiadów, mianowicie po pierwsze, większy udział w naszych całkowitych inwestycjach mają inwestycje państwowe, czy publiczne, ale ogólnie inwestycji jest mniej. A do tego więcej inwestujemy w infrastrukturę, w tzw. beton, czyli w budynki i budowle, a mniej np. w różnego rodzaju wartości niematerialne i prawne, czyli np. w oprogramowanie komputerowe, patenty, prawa do własności intelektualnej itd. W związku z tym można powiedzieć, że ta struktura jest niejako mniej efektywna we wpływaniu na produktywność i jednocześnie te inwestycje są wyraźnie niższe niż u naszych najbliższych sąsiadów tak naprawdę, bo mówimy tutaj głównie o Czechach, Węgrzech i Słowacji, czyli o tych krajach porównawczych, do których najczęściej się Polskę porównuje. Patrząc jeszcze na to, jak się od nich odróżniamy, to oczywiście w pewnym sensie wynika to również z różnicy w strukturach gospodarki, np. w tym, że w tych krajach, o których mówiłem, w tych krajach porównawczych, czyli Czechach, na Węgrzech i na Słowacji, jest wyższy udział przemysłu w całości gospodarki, a u nas jest nieco wyższy poziom usług, ale ta różnica nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego inwestujemy tak mało. Przemysł jak wiadomo inwestuje nieco więcej niż usługi, dlatego że potrzeba w nim więcej kapitału w procesach produkcyjnych, natomiast my również w przemyśle inwestujemy podobnie jak u naszych zachodnich sąsiadów, ale w usługach inwestujemy znacznie mniej. W szczególności znacznie mniej inwestujemy w usługach, które są najbardziej produktywne, czyli takich usługach, które są powiązane z nowoczesnymi technologiami, takimi jak komunikacja i informacja.

N: A czego potrzeba by inwestycje napędzały wzrost gospodarczy?

Myślę, że tutaj możemy wskazać trzy czynniki, o tym już trochę mówiłem, że potrzebujemy właśnie mniej inwestycji, które będą tworzyły nam budynki, budowle, a powinniśmy inwestować więcej w te rzeczy, które są związane z działalnością innowacyjną, czy w nowoczesne technologie. I teraz to jest jeden z wymiarów, na który można spojrzeć, ale jest jeszcze kilka innych. Przede wszystkim potrzebujemy więcej inwestycji prywatnych, ponieważ te inwestycje prywatne z reguły są bardziej efektywne i są one oczywiście komplementarne do inwestycji publicznych, a nie substytucyjnych, czyli, jeżeli inwestycje publiczne nie są w stanie zastąpić tych inwestycji prywatnych, których mamy mało i tak naprawdę z których niedostatków wynika ta nasza niska stopa inwestycji. A ponadto, patrząc jeszcze właśnie na te inwestycje publiczne, to przede wszystkim one powinny być skierowane w te najważniejsze luki w polskiej gospodarce, te najbardziej ją odróżniają od tych bardziej rozwiniętych gospodarek, ale także od tych gospodarek naszych sąsiadów, czyli przede wszystkim kwestie związane z cyfryzacją i z zieloną transformacją, bo tutaj rozwiązania rynkowe nie do końca są w stanie zapewnić wypełnienie tej luki, którą mamy, jak pokazuje również wcześniejszy raport CASE na temat cyfryzacji. I w związku z tym tutaj rzeczywiście ta pomoc państwa w zapełnianiu tej luki jest wyraźnie potrzebna. I oczywiście tutaj znaczną rolę będzie pełniła m.in. pomoc unijna w ramach KPO.★ Obserwuj Google News ★Najnowsze wiadomości ⥂

Wirtualna Rzeczywistość polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Koraliki polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Rowery Miejskie, Cruisery polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Odkurzacze Samochodowe polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Żele polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)

Tabletki, Kapsułki Do Zmywarek polecane hity na styczeń 2022 w sklepach internetowych (e-commerce)Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••