Ubezpieczenia

Szukaj Premium Biznes FinanseLifestyle Zakupy UbezpieczeniaZdrowie

Pandemia przyspieszyła rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Coraz częściej Polacy są skłonni płacić za nie z własnej kieszeni

Nowe wyzwania przed asekuratorami

Bancassurance w coraz większym kryzysie

Niepewność podnosi ceny ubezpieczeń

Polisy przez internet, ale u agentów

Ubezpieczenia nie rozwiążą problemu suszy, ale mogą ograniczyć straty

Ubezpieczyciele odczuli skutki pandemii

Ubezpieczenie nieruchomości coraz częściej wychodzi poza dom czy mieszkanie. Polisa obejmie także kradzież torebki z samochodu czy wypadek na deskorolce

Tanie polisy to pułapka dla kierowców i ubezpieczycieli

Rolnicy coraz chętniej korzystają z odnawialnych źródeł energii. Ubezpieczenia takich instalacji mogą być dodatkiem do polisy rolnej

Ponad 70% Polaków najbardziej obawia się braku dostępu do opieki zdrowotnej. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiada już 3,5 mln osób

Właściciele zabytkowych samochodów nie muszą ubezpieczać ich przez cały rok. Polisy krótkoterminowe nie zawsze są jednak opłacalnym rozwiązaniem

Europosłowie chcą szybkiego wprowadzenia unijnej karty ubezpieczenia społecznego

Walka z pracą na czarno wprowadzona przez Polski Ład może poprawić sytuację w ZUS. Większa liczba ubezpieczonych oznacza wyższe wpływy ze składek

Posłowie do PE chcą szybkiego wprowadzenia europejskiej karty ubezpieczenia społecznego

Coraz dłuższa lista zagrożeń w rolnictwie. Rośnie potrzeba dodatkowego ubezpieczenia

Jak zlikwidować emerytury niższe niż minimalne?

Ataki cybernetyczne wyzwaniem dla ubezpieczycieli

Coraz więcej rolników decyduje się na dobrowolne ubezpieczenia. Rośnie zainteresowanie ochroną przed ryzykami naturalnymi oraz następstwami nieszczęśliwych wypadków

Holandia: z powodu Covid-19 rośnie liczba oszustw ubezpieczeniowych

Ruszyła turystyka i gastronomia, ale na kredyt u dostawców żywności

Szok dla kierowców. Oprócz paliwa rosną także ceny ubezpieczenia OC...

Koniec toksycznych polis inwestycyjnych

Nie zgadniesz, jakie miejsca w Polsce są najniebezpieczniejsze dla kierowców!

1 2


Ubezpieczenia najnowsze wiadomości online. Obserwuj najnowsze wiadomości Ubezpieczenia


Ubezpieczenie jest to chronienie się drogą specjalnych umów, tzw. kontraktów asekuracyjnych (polis ubezpieczeniowych), od ujemnego i szkodliwego wpływu, jaki na stosunkach ekonomicznych i interesach jednostki wywrzeć mogą pewne wypadkowe lub naturalne okoliczności. W razie zajścia takiej okoliczności (śmierci, choroby, niezdolności do pracy, pożaru, gradu, zatonięcia okrętu, kradzieży itp.) ubezpieczający, którym może być osoba fizyczna lub instytucja asekuracyjna, zobowiązuje się kontraktem asekuracyjnym, zwanym polisą, do wyrównania lub złagodzenia szkody tą okolicznością wyrządzonej. Strona zaś, która się ubezpiecza, wnosi ubezpieczającemu jednorazowo lub perjodycznie pewne opłaty, które wraz z wkładkami innych ubezpieczających się osób tworzą fundusz asekuracyjny, służący do wypłaty umówionych odszkodowań. Interes ubezpieczenia polega na rachunku prawdopodobieństwa, który przewiduje, iż ilość ubezpieczających się będzie większą od ilości poszkodowanych i że stopień ryzyka i częstość winny być w pewnym stosunku do warunków ubezpieczenia (wysokość premii). Starożytni nie znali ubezpieczeń. Znajdujemy je już w średniowieczu, a na wielką skalę rozwinęły się one w czasach nowożytnych wraz z rozkwitem komunikacji, handlu i powstaniem polityki socjalnej. Najwcześniejszym typem ubezpieczeń były ubezpieczenia okrętów i ich ładunku (asekuracja morska). Potem najbardziej rozpowszechniły się ubezpieczenia od pogorzeli. Druga połowa XIX wieku przynosi ubezpieczenia robotnicze, które uznane zostają przez państwa, jako powszechnie obowiązujące. W dzisiejszych czasach istnieją wielorakie rodzaje i typy ubezpieczeń, nieraz bardzo skomplikowane. Przeważają ubezpieczenia od klęsk żywiołowych, od wypadków i uszkodzeń transportowych, od niebezpieczeństw, połączonych z pracą i zawodem, i przeróżne typy ubezpieczeń na życie. Ubezpieczającym bywa państwo lub gmina, osoba fizyczna lub spółki osób, stowarzyszenia na wzajemności czyli współdzielczości oparte i spółki akcyjne. W polityce ubezpieczenie równoznaczne jest z gwarancjami.

Gwarancja to zobowiązanie, mocą którego gwarantujący obiecuje przyczynić się bądź dospełnienia umówionych przez inne strony warunków, bądź do zachowania i utrzymania pewnego stanu prawnego czy faktyczneg będącego przedmiotem gwarancji. Gwarancja może się odnosić do stosunków prawa prywatnego i publicznego, specjalnie zaś międzynarodowego. W prawie prywatnym np.: gwarancją zaciągniętej pożyczki jest zobowiązanie się osoby trzeciej do uiszczenia długu w razie jeśli dłużnik obowiązku swego zwrotu pożyczki nie dopełni. Gwarancjami konstytucyjnymi zwą się objęte konstytucją urządzenia prawno-polityczne, zapewniające zachowanie praw obywatelskich i politycznych. W prawie międzynarodowym gwarancja jest to zobowiązanie pewnego państwa lub kilku państw do utrzymania stanu prawno politycznego, stworzonego przez daną umowę międzynarodową. Gwarancja taka może być dana bądź w samej umowie międzynarodowej, będącej przedmiotem gwarancji, bądź w odrębnym traktacie gwarancyjnym. Przedmiotem międzynarowych umów gwarancyjnych bywa najczęściej zachowanie neutralności, całości i niepodległości pewnego państwa. Polityka socjalna państwa jest to działalność polityczna, dążąca do urzeczywistnienia reform socjalnych, zabezpieczających byt ogółu społeczeństwa pracującego. W przeszłości przeważnie onosiła się ona do klasy robotniczej. Do rzędu takich reform należą ustawy o zabezpieczeniu osób pracyjących na wypadek starości, choroby lub niezdolności do pracy, o ochronie pracy, o kontroli przedsiębiorstw i tpp. Politykę socjalną należy odróżniać od polityki socjalistycznej. Kiedy pierwsza dąży do poprawy losu osób pracujących w dotychczasowym ustroju gospodarczym, druga, dążąc do obalenia tego ustroju, nie chce naprawy stosunków robotniczych, gdyż przez to zmniejszyłoby się liczbą niezadowolonych i zmalałaby armia, przeznaczona do dokonania socjalnej rewolucji.

Człowiek egzystując w otaczającym go świecie i podejmując każdego dnia różnorodne działania, niezmiennie narażony jest na ryzyko. W szczególności ryzyko występuje w sferze działań gospodarczych wszystkich przedsiębiorstw, ale także osób mających styczność z dowolną działalnością gospodarczą. Termin ten występuje w wielu dyscyplinach naukowych, a w szczególności właśnie w finansach, biznesie, ubezpieczeniach czy prawie. Zapewne każdy doszuka się w swojej tematyce kolejnych wyjaśnień czym jest ryzyko i w jakim świetle należy je rozpatrywać. A będą to różne definicje pojęcia ryzyko, adekwatne do istniejącego otoczenia i uwarunkować prawnych. Najprościej termin ryzyko zdefiniować jako zdarzenie, które może wystąpić ale wcale nie musi czyli mówimy tutaj o losowości niczym w grach liczbowych. Zajście takiego zdarzenia jakie określamy ryzykiem, wiąże się zawsze z wynikiem - pozytywnym lub negatywnym. W naszych rozważaniach interesujące będą dla nas ryzyka negatywne. Mam tu na myśli takie zdarzenia, które generują straty finansowe, powodują fizyczne cierpienie czy strach w człowieku. Musisz wiedzieć, że ryzyko może być zmienne i trudno jest jednoznacznie wskazać dla każdego ten sam zakres negatywnych zdarzeń, w dużej mierze będzie on zależał od katalogu przygotowanego do konkretnych okoliczności i indywidualnych potrzeb.

Po III kwartale 2021 roku wartość składki przypisanej brutto na prywatne ubezpieczenia zdrowotne przekroczyła 760 mln zł. To nieduży wydatek w porównaniu z kosztem usług medycznych opłacanych prywatnie przez pacjentów, który w 2020 roku wyniósł 44 mld zł. Liczba Polaków korzystających z prywatnych pakietów medycznych zwiększyła się o 17 proc. rok do roku, do czego wydatnie przyczyniła się także pandemia. Zdrowie już wcześniej było jednym z głównych obszarów trosk polskich respondentów, a w ubiegłym roku udział osób, dla których przedmiotem największej obawy jest brak dostępu do usług medycznych, wzrósł o 5 pkt proc. i przekroczył 70 proc. Wzrost cen niektórych polis, dalsza digitalizacja, rozwój insurtechów, intensywne prace nad nowymi regulacjami na poziomie unijnym – to czeka branżę ubezpieczeniową w 2021 r. Na skutek pandemii na znaczeniu zyskały ubezpieczenia jako element zarządzania ryzykiem w firmach. Sprzedaż polis w bankach ciągle spada i z kwartału na kwartał składka przypisana w tym kanale dystrybucji jest coraz niższa. Jednak o ile do niedawna klienci odchodzili głównie od zakupu w bankach polis inwestycyjnych, tak dziś spadki widać też w ochronnych polisach na życie oraz w ubezpieczeniach majątkowych. Drożeją polisy majątkowe i finansowe na całym świecie. Ostrożna ocena ryzyka jest skutkiem tego, że asekuratorzy nie są w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji pandemii, w tym także skali wypłacanych przez siebie odszkodowań. Pandemia była dla ubezpieczycieli szansą na rozwinięcie bezpośredniej sprzedaży przez internet i telefon, ale nie wykorzystali okazji. Natomiast pośrednicy usprawnili pracę i zapewne jeszcze długo ubezpieczyciele nie będą mogli się bez nich obyć. Kolejne anomalie pogodowe wymuszają konieczność wprowadzenia kompleksowych rozwiązań, które ograniczą szkody wyrządzane przez szalejącą aurę, szczególnie dotkliwie odczuwane w rolnictwie. Bez nich możliwe jest tylko łatanie dziur, a nie rozwiązanie problemu strat powodowanych przez zmiany klimatu. Koronawirus jest szansą na poprawę sprzedaży polis zdrowotnych i na życie, ale spowodował też szereg problemów. W niektórych ubezpieczeniach wyłączenia odpowiedzialności z powodu pandemii stawiają pod znakiem zapytania cel kupowania polis, które nie pomagają w razie katastrof. Mieszkanie lub dom są przez znakomitą większość Polaków uważane za najważniejszy składnik ich majątku - wynika z badań Polskiej Izby Ubezpieczeń. To między innymi dlatego rośnie popularność ubezpieczeń nieruchomości. W Polsce aktywnych jest prawie 15 mln polis mieszkań, domków letniskowych i ruchomości domowych, a Polacy wydają na nie 1,65 mld zł. 86 proc. badanych podkreśla, że ubezpieczenie nieruchomości jest dla nich przydatne w codziennym życiu. Tym bardziej że polisy takie obejmują nie tylko samo mieszkanie czy dom, lecz także ruchomości znajdujące się poza mieszkaniem czy OC w życiu prywatnym. Szkody w ubezpieczeniach komunikacyjnych są coraz wyższe, a składki spadają. To zjawisko niebezpieczne dla branży i dla klientów. Może się skończyć stratami asekuratorów i problemami z likwidacją szkód poszkodowanych i ubezpieczonych. Panele fotowoltaiczne na dachach to coraz częstszy widok na polskiej wsi. Rolnicy coraz chętniej korzystają z rozwiązań OZE, w czym pomaga m.in. możliwość uzyskania dofinansowania z programu Agroenergia. Eksperci ubezpieczeniowi radzą, by tego typu instalacje włączyć w zakres posiadanej polisy. Ochrona ubezpieczeniowa zadziała m.in. w przypadku przepięcia czy zniszczenia paneli na skutek gradu lub wichury. Zmiany klimatu i związane z nimi gwałtowne zjawiska pogodowe pozostają główną kategorią ryzyk w rolnictwie i ten trend będzie się utrzymywać. Po I połowie tego roku prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych już 3,5 mln Polaków. To 15-proc. wzrost rok do roku - wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Do tego wzrostu popularności przyczyniła się pandemia COVID-19, która dodatkowo spotęgowała obawy Polaków związane z utratą zdrowia i brakiem dostępu do opieki lekarskiej. Pakiety medyczne to dziś najpopularniejszy benefit w polskich firmach - korzysta z niego ponad 70 proc. pracowników. Na polskich drogach z roku na rok widać coraz więcej pojazdów na żółtych tablicach będących symbolem zabytkowego samochodu. Za takie z reguły uznaje się auta starsze niż 40 lat lub nieco młodsze, powyżej 25 lat, ale mające wartość kolekcjonerską. Według danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Polsce zarejestrowanych jest ok. 7,5 mln pojazdów starszych niż 25 lat, a 2,5 mln z nich ma status ?aktywny?, czyli wykazały w ciągu ostatnich sześciu lat jakiś objaw swojego istnienia. Pojazdy zakwalifikowane jako zabytkowe mogą liczyć na specjalne traktowanie przez ubezpieczycieli. W przyjętej w czwartek rezolucji europosłowie wezwali Komisję Europejską do przyspieszenia prac nad cyfrowym europejskim dowodem zabezpieczenia społecznego, który ma ułatwić przenoszenie uprawnień do świadczeń socjalnych pracownikom mobilnym. Zgodnie z założeniami rządu Polski Ład ma ograniczyć pracę na czarno oraz wypłatę wynagrodzeń ?pod stołem". Od 2022 roku konsekwencje podatkowo-składkowe z tych tytułów ponosić będą nieuczciwi pracodawcy, ale przepisy przewidują również korzystne warunki legalizacji zatrudnienia. Z danych ZUS wynika, że największa skala nielegalnej pracy występuje wśród mikroprzedsiębiorstw i to właśnie od nich Zakład spodziewa się najwięcej wniosków o abolicję. Większa liczba ubezpieczonych oznacza też większe wpływy z tytułu składek. W poniedziałek europosłowie będą pytać Komisję Europejską o plan wprowadzenia europejskiej karty ubezpieczenia społecznego, która zmniejszy obciążenia administracyjne dla mobilnych pracowników. W rolnictwie coraz większe ryzyko stwarzają zmiany klimatu i związane z nimi gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak susze, gradobicia, wichury, powodzie i deszcze nawalne. Jednym z podstawowych zagrożeń dla rolniczego mienia są też pożary, których liczba sukcesywnie rośnie. Budynki, które wchodzą w skład gospodarstwa, rolnik musi ubezpieczać obowiązkowo, ale pozostałe mienie, np. maszyny i sprzęt, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody czy zgromadzone zapasy, może objąć dobrowolną polisą. - Rolnik może wszystko to ubezpieczyć na jednej polisie, łączącej ubezpieczenie dobrowolne i obowiązkowe w zakresie majątkowym i osobowym - wskazuje Andrzej Paduszyński z TU Compensa. Prawa do minimalnej emerytury nie mają osoby ze stażem składkowym poniżej 20 (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadki mężczyzn). Przyczyny są różne – długotrwała bierność zawodowa, praca w szarej strefie, zbiegi umów zlecenia. W czasie pandemii życie w dużej mierze przeniosło się do sieci, a przestępcy to wykorzystują. Rosnące straty z powodu cyberataków sprawiły, że firmy poszukują ochrony ubezpieczeniowej, asekuratorzy zaś podnoszą stawki za cyberpolisy. Towarzystwa ubezpieczeniowe obserwują rosnące zainteresowanie polisami wśród rolników. Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych, czy li budynków, upraw, jeśli pobiera się na nie dopłaty bezpośrednie, oraz OC, rolnicy coraz częściej wykupują też ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochronę mienia np. na wypadek katastrof naturalnych oraz ubezpieczenie zwierząt od ognia i innych zdarzeń losowych. - Obserwujemy z roku na rok wzrost wielkości składki w okolicach 10-15 proc. - wylicza Andrzej Paduszyński z Compensy. Ubezpieczyciele dopasowują swoją ofertę do potrzeb rolników, m.in. łącząc polisy obowiązkowe z dobrowolnymi. Z powodu pandemii Covid-19 wzrasta liczba oszustw ubezpieczeniowych w Holandii, informuje holenderskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli. Ubezpieczyciele przyłapali w zeszłym roku na oszustwie około 13 tys. osób, które łącznie próbowały wyłudzić kwotę 88 mln euro. Odbicie w turystyce i gastronomii jest faktem – może nie wszystkich dotyczy stwierdzenie o najlepszym sezonie letnim od lat, ale zamówienia, także eksportowe, ruszyły. Rzeka gotówki od klientów nie zawsze jednak trafia do dostawców. Problemy producentów żywności, przetwórców art. spożywczych i hurtowników mają wiele przyczyn – ale akurat tej związanej z niewywiązywaniem się odbiorców z regulowania faktur można zapobiec. Eksperci porównywarki Ubea.pl ostrzegali niedawno, że średnie składki ubezpieczeń komunikacyjnych OC mogą niebawem znów wzrosnąć. Znacząca podwyżka cen ubezpieczenia w lipcu potwierdza te prognozy. Choć sierpień 2021 roku dał kierowcom nadzieję, że podwyżki średniej składki OC nie będą długotrwałe, to wrześniowe dane nie są już jednak optymistyczne. Ile kosztuje obecnie ubezpieczenie OC? Dlaczego ceny OC rosną? Sprzedaży polis inwestycyjnych nie sprzyjają niskie stopy procentowe, interwencja produktowa nadzoru ani kiepska prasa polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym sprzed kilku lat. Wprawdzie po kilku latach spadków aktywa UFK zaczęły rosnąć, ale perspektywy jednak nie rysują się najlepiej. W naszym kraju jednym z czynników, które wpływają na wysokość składki ubezpieczenia OC samochodu jest miejsce, w którym został zarejestrowany. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu można oszacować prawdopodobieństwo wzięcia udziału w kolizji drogowej lub w wypadku. W Polsce wciąż niektóre regiony są bardziej niebezpieczne, ze względu na dużą liczbę zdarzeń drogowych. Spytaliśmy ekspertów z Yanosika, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków oraz jak mogą sobie poradzić kierowcy.

© 2022 mobo.blog • info@mobo.blog
mobo •••