MoboBlog
    

Dane i regulaminy

Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane materiały na stronie mobo.blog były aktualne i zgodne z rzeczywistością prawną. Ponadto ograniczone zostało do minimum wykorzystywanie prywatnych informacji o użytkownikach serwisu.

Warunki korzystania z serwisu znajdziesz w regulaminie oraz polityce prywatności na stronie internetowej mobo.blog. Administratorem powierzonych danych osobowych jest wydawca serwisu. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Usługi wybranej poprzez akceptację regulaminu. W serwisie mobo.blog wszystkie dane podajesz dobrowolnie. Brak ich podania skutkować będzie jednak odmową wykonania Usługi.

Publisher:
Marcin Jankowski
info@mobo.blog
+48 696 426 746
Poland (Europe)

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie informacyjnym mobo.blog prowadzonym przez Usługodawcę pod adresem https://mobo.blog, subdomenach *.mobo.blog oraz w aplikacjach zewnętrznych, przygotowanych przez wydawcę serwisu. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 696 426 746. Koszt połączenia za minutę zgodnie ze stawkami operatora. Dodatkowo możliwy jest kontakt poprzez adres poczty elektronicznej: info@mobo.blog.

Serwis internetowy mobo.blog, dostępny pod adresem internetowym https://mobo.blog, prowadzony jest przez osobę prywatną Marcin Jankowski. Serwis rozwijany jest w celach hobbistycznych.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Usługodawca, Administrator, Administrator danych osobowych - oznacza podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu informacyjnego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawcą jest osoba prywatna Marcin Jankowski.
 3. Serwis, Serwis informacyjny, Serwis informacyjny mobo.blog - serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępnione i stworzone przez Usługodawcę w domenie internetowej https://mobo.blog i jej subdomenach, a także w innych domenach i subdomenach należących do Usługodawcy.
 4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu informacyjnego mobo.blog oraz Usług
 5. Partner - oznacza każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą
 6. Usługi – oznacza wykonanie świadczenia bez jednoczesnej obecności Użytkownika i Usługodawcy poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, i przechowywania danych, które są w całości wysyłane i odbierane lub transmitowane za pomocą sieci Internet, w tym komunikowanie się w czasie rzeczywistym online np. udzielanie konsultacji, porad.
 7. Materiał - oznacza to tekst, zdjęcia, grafikę, filmy, muzykę, materiały multimedialne publikowane w Serwisie informacyjnym.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Postanowania ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu informacyjnego mobo.blog oraz Usług.
 2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego mobo.blog oznacza szczegółowe zapoznanie się oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, zarówno przez zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych Użytkowników serwisu (nieposiadających konta w Serwisie informacyjnym mobo.blog).
 3. Korzystanie z Serwisu informacyjnego mobo.blog jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników serwisu.
 4. Wszystkich Użytkowników Serwisu informacyjnego obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 5. Do prawidłowego korzystania z Serwisu informacyjnego mobo.blog niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu, odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do przeglądania zasobów Internetu oraz skrzynki e-mail.
 6. Serwis mobo.blog świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej w celu prezentacji Materiałów autorskich oraz Materiałów partnerskich, w tym depesz agencyjnych.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Materiałów mających charakter reklamowy lub promocyjny publikowanych w Serwisie informacyjnym przez Użytkowników bez zgody.
 8. Pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą można uzyskać poprzez adres poczty elektronicznej: info@mobo.blog bądź pod numerem telefonu: +48 696 426 746.
 9. Informacje publikowane w serwisie informacyjnym mobo.blog nie są rekomendacjami finansowymi oraz nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Publikowane na stronach serwisu informacje nie stanowią oferty.
 10. W Serwisie informacyjnym mobo.blog nie jest dozwolone dodawanie Materiałów przez Użytkowników, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:
  1. przyczyniających się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
  2. zawierających wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  3. obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  4. obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
  5. propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
  6. propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
  7. zawierających obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  8. zawierających treści pornograficzne.


§ 3 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu informacyjnego Materiały przygotowane przez Usługodawcę lub Partnerów.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronach Serwisu informacyjnego Materiałów reklamowych. Materiały te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim informacji.


§ 4 Dane osobowe

 1. Użytkownik udziela Administratorowi danych osobowych zgody na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie informacyjnym.
 2. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Użytkownikowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce "Polityka Prywatności" dostępnej w Serwisie informacyjnym.


§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających Materiały udostępniane w ramach Serwisu informacyjnego lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu informacyjnego.


§ 6 Postępowania reklamacyjne

 1. Użytkownik może składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych w ramach Serwisu informacyjnego mobo.blog.
 2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie w formie listu, potwierdzone własnoręcznym podpisem przesłanego na adres Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomi składającego o wyniku rozpatrzenia reklamacji na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.


§ 7 Własność intelektualna

 1. Usługodawca oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika realizacji Usług udostępnia Użytkownikowi Materiały chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z Usług dla własnych potrzeb Użytkownika. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wówczas licencja obejmuje prawo do korzystania w powyższym zakresie, przez wszystkie osoby zatrudnione lub wykonujące zlecenia bądź inne usługi na rzecz lub dla wykonywania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 4. Zamieszczone na stronach internetowych portalu mobo.blog materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisu Informacyjnego PAP, będącego bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez mobo.blog podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione.


§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie na stronie Serwisu informacyjnego w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia jakichkolwiek Usług w ramach Serwisu informacyjnego po wcześniejszym poinformowaniu o tym Użytkowników.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu informacyjnego, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane następującymi przyczynami:
  1. awarii po stronie providerów łącz oraz serwerów
  2. awarii spowodowanej przez działalność osób trzecich
  3. awarii związanych bezpośrednio z siłą wyższą (klęski żywiołowe itp.)
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: https://mobo.blog/service/pl/terms.html
 7. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu informacyjnego, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.


Data opublikowania regulaminu: 16.05.2022 roku

Serwis mobo.blog dba o ochronę prywatności swoich czytelników oraz zarejestrowanych użytkowników zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi oraz polityką RODO. Poniżej znajdziesz praktyczne informacje jak wygląda proces ochrony i przechowywania danych przekazywanych przez użytkownika w formularzach oraz plikach cookies. Polityka prywatności obejmuje zasady zbierania informacji o odwiedzających stronę, wyświetlania reklam bądź śledzenia konwersji. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie. Ten dokument został utworzony przy użyciu szablonu firmy SEQ Legal (seqlegal.com) i zmodyfikowany dla celów mobo.blog.

Zbieranie danych osobowych

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

• informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
• informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
• informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
• informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;
• informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;
• informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
• informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
• informacje dotyczące wszystkiego, co kupujesz, usług, z których korzystasz lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
• informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
• informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
• wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

• administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
• personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
• umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
• wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
• świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;
• wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
• przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
• wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
• wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
• dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
• zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
• zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
• weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości);
• i innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych "Zasadach ochrony prywatności".

Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim członkom naszej grupy spółek (tzn. spółkom zależnym, głównej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym), o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych "Zasadach ochrony prywatności".

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

• w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
• w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
• w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
• nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
• i wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych;

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych "Zasadach ochrony prywatności" nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

Międzynarodowe transfery danych

Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane pomiędzy tymi krajami w celu umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi "Zasadami ochrony prywatności".

Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.

Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji.

Zachowywanie danych osobowych

W Niniejszej sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie określonej poniżej: typ danych osobowych zostanie usunięty w 24 godziny, maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

• w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
• jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
• i w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.

Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się z kontaktem telefonicznym lub email.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Strony Internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być "trwałymi" lub "sesyjnymi" plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej: używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / polecać produkty.

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

• w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje internetowe", "Prywatność", a następnie "Zaawansowane";
• w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje", "Prywatność", wybierając "Użyj ustawień niestandardowych dla historii" z menu rozwijanego i odznaczając "Akceptuj ciasteczka z witryn";
• i w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu "Dostosuj i kontroluj", klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Ustawienia treści", a następnie wybierając "Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych" pod nagłówkiem "Pliki cookie".

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

• w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie https://support.microsoft.com/kb/278835 );
• w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając "Narzędzia", "Opcje" i "Prywatność", a następnie wybierając "Użyj ustawień niestandardowych dla historii", klikając "Pokaż pliki cookie", a następnie klikając "Usuń wszystkie pliki cookie";
• i w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu "Dostosuj i kontroluj", klikając "Ustawienia", "Pokaż ustawienia zaawansowane" i "Wyczyść dane przeglądarki", a następnie wybierając "Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek" przed kliknięciem "Wyczyść dane przeglądania".

Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

Magazyn → Najnowsze artykuły → Najnowsze tematy →Szukaj teraz →

(c) mobo.blog / info@mobo.blog